Statut i Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały
Nr XXXVI/182/05
Rady Gminy Jakubów
z dnia 21 września 2005r.

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Jakubów w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.159),

3. ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001r, Nr 13, poz.123 z późn. zm.),

4. niniejszego statutu.

§ 2.

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą wraz z filią biblioteczną w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

Biblioteka jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Biblioteki jest Jakubów, a terenem jej działania gmina Jakubów.

§ 5

Biblioteka prowadzi jedną Filię Biblioteczną w miejscowości Wiśniew. Filia obsługuje mieszkańców okolicznych wsi.

§ 6.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jakubów.

§ 7.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu i Miasta.

§ 8.

Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie” oraz pieczątki okrągłej z nazwą biblioteki do identyfikacji zbiorów.

II. Cele i zadania biblioteki

§ 9.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 10.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4. popularyzacja książki i czytelnictwa,

5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

7. sprawowanie nadzoru nad filią biblioteczną

8. współdziałanie z Gminnym Centrum Informacji.

§ 11.

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z wyjątkiem czynności wymienionych w § 17 ust. 3.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12.

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i odpowiada za realizację przez Bibliotekę jej zadań.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 13.

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 14.

Gminna Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię książek dla dorosłych i dzieci. Filia Biblioteczna prowadzi wypożyczalnię i posiada wydzielony księgozbiór podręczny.

§ 15.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Wójta Gminy.

§ 16.

Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz realizacji polityki bibliotecznej.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 17.

1. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z :

• budżetu gminy

• dochodów własnych

• innych źródeł

3. Biblioteka może pobierać opłaty za :

  • usługi xero, informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  • nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
  • uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

4. Obsługę finansowo-księgową i rachunkowość, prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Jakubów.

§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji.

§ 19.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik do zarządzenia Nr 1/05
Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jakubowie

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r Nr 13, poz.74)

3. Ustawy z dnia 10 maja 1990r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz.721 z 1997r z późn. zm.)

6. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej nadanego jej uchwałą Nr XX/89 Rady Gminy w Jakubowie z dnia 31 maja 2000r.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jakubów, a terenem jej działania jest gmina Jakubów.

§ 3.

Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zwany dalej „Regulaminem” określa:

I. Organizację wewnętrzną Biblioteki

II. Zasady organizacji pracy Biblioteki

III. Zakres działania Biblioteki i jej Filii

IV. Zakresy czynności pracowników

V. Nadzór nad działalnością biblioteczną.

§ 4.

I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

1. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:

– wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i dzieci w Jakubowie,

– filia w Wiśniewie.

2. W Bibliotece występują następujące stanowiska pracy:

– dyrektor Biblioteki w Jakubowie – 1 etat

– bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wiśniewie – 0,58 etatu

3. Czas pracy pracownika zatrudnionego na pełnym etacie w bibliotece wynosi 40 godzin tygodniowo.

§ 5.

II. ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Działalnością Filii Bibliotecznej kieruje i jest za nią odpowiedzialny pracownik w niej zatrudniony.

3. Dyrektor Biblioteki podpisuje:

– regulamin i inne dokumenty urzędowe

– korespondencję kierowaną do instytucji i urzędów oraz innych osób.

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „GBP”.

4. Korespondencję wysyłaną z Filii Bibliotecznej podpisuje jej bibliotekarz.

5. Stanowiska pracy są tworzone lub likwidowane – w zależności od potrzeb – przez Dyrektora Biblioteki.

6. Dyrektor nadzoruje realizację zadań powierzonych pracownikom.

7. Filia Biblioteczna w trakcie wykonywania zadań jest zobowiązana do ścisłego współdziałania z Biblioteką oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

8. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy.

9. Dyrektor Biblioteki odpowiada za całokształt prowadzonych prac, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań statutowych Biblioteki oraz za sprawną organizację pracy i dyscyplinę pracy. Określa on zakresy obowiązków poszczególnych pracowników.

10. Do zadań dyrektora należy:

– opracowanie planów działania Biblioteki i Filii w Wiśniewie

– projektowanie kierunków gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym; prowadzenie i rozliczanie realizowanych zadań

– prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek

– kontrola pracy Filii

– udział w naradach i spotkaniach związanych z zakresem działania Bibliotek

– reprezentowanie Biblioteki na sesjach Rady Gminy

– gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz w zakresie działania Biblioteki

– przygotowanie propozycji wysokości rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki i jej Filii

– współpraca ze stowarzyszeniami bibliotekarzy

– współpraca z wydawcami, hurtownikami książek i księgarniami

– czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i wyposażeniem lokalu bibliotecznego

§ 6.

III. ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI I JEJ FILII W WIŚNIEWIE

1. Do zadań Biblioteki w Jakubowie należy:

– obsługa mieszkańców gminy Jakubów w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych i kulturalnych

– gromadzenie księgozbioru i selekcja, systematyczny zakup nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami i możliwościami

– opracowanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnienie katalogów bibliotecznych

– czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

– udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rejestrowanie wypożyczeń do domu i udostępnień na miejscu

– prowadzenie kartoteki czytelników

– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz współpraca z Gminnym Centrum Informacji

– popularyzacja książki i czytelnictwa

– prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

– wypożyczania międzybiblioteczne

– sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

Czas otwarcia biblioteki dla czytelników: poniedziałek-środa10-18, czwartek-piątek 8-16, sobota 9-13.

2. Do zadań Filii Bibliotecznej w Wiśniewie należy:

– obsługa mieszkańców okolicznych wsi w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych i kulturalnych

– gromadzenie i selekcja księgozbioru

– opracowywanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnianie katalogu

– czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

– udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie do domu oraz rejestracja tych wypożyczeń

– prowadzenie kartoteki czytelników

– wypożyczenia międzybiblioteczne

– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

– popularyzacja książki i czytelnictwa

– prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

– sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

– współpraca z Biblioteką w Jakubowie zgodnie z zakresem działalności bibliotecznej.

Czas otwarcia Filii dla czytelników: poniedziałek-piątek 10-15.

IV. ZADANIA (CZYNNOŚCI) BIBLIOTEKARZY

1. Gromadzenie i selekcja księgozbioru

2. Opracowywanie księgozbiorów bibliotecznych

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna i współpraca z Gminnym Centrum Informacji

4. Udostępnianie księgozbioru i rejestracja wypożyczeń

5. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy zawierają zakresy czynności.

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką i jej Filią sprawuje Wójt Gminy.

2. W zakresie spraw merytorycznych nadzór nad działalnością Biblioteki i Filii Bibliotecznej sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej.

3. Działalność Biblioteki i jej Filii może być poddana kontroli Komisji Rady Gminy.

Dostępność