Statut i Regulamin organizacyjny

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/180/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 22 marca 2021 roku

  

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE

  

I. Postanowienia ogólne.

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Jakubów w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713);
 4. niniejszego statutu;
 5. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą wraz z filią biblioteczną
  w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Siedzibą Biblioteki jest Jakubów, a terenem jej działania Gmina Jakubów.
 3. Biblioteka prowadzi jedną Filię Biblioteczną w miejscowości Wiśniew.
  Filia obsługuje mieszkańców okolicznych wsi.
 4. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.

§3

 1. Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, jest Gmina Jakubów.

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru gminnych instytucji

kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Jakubów pod nr 1.

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jakubów.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu i Miasta.

§4

 1. 1 .Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie” oraz pieczątki okrągłej z nazwą biblioteki do identyfikacji zbiorów.
 2. Biblioteka może używać logo w postaci znaku graficznego.

  II. Cele i zadania biblioteki.

§5

Podstawowymi celami Biblioteki są:

 1. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa.
 2. Wspomaganie systemu edukacji i wychowania.
 3. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki.

§6

Do zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
 4. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Jakubów.
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych
  i bibliograficznych).
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych.
 7. Doskonalenie metod i form działania poprzez dobór fachowej kadry i współpraca z innymi instytucjami kultury.
 8. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 9. Sprawowanie nadzoru nad filią biblioteczną.
 10. Organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych, sportowych i rekreacyjno-rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijaniu zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego.
 11. Prowadzenie działalności promocyjnej, w tym opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

§7

Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem czynności wymienionych
w § 13 ust. 3.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§8

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę
  na zewnątrz i odpowiada za realizację przez Bibliotekę jej zadań.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§9

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 §10

Gminna Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię książek dla dorosłych i dzieci.
Filia Biblioteczna prowadzi wypożyczalnię i posiada wydzielony księgozbiór podręczny.

§11

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Wójta Gminy.

§12

Biblioteka może prowadzić: filię biblioteczną, pracownie, kluby, sekcje, koła zainteresowań, chór, oddziały dla dzieci i dorosłych, inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§13

 1. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z:
  1. budżetu gminy,
  2. dochodów własnych,
  3. innych źródeł.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty za:
 1. usługi ksero, drukowanie, laminowanie,
 2. usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
 3. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 4. nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 5. uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
 6. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
 1. Obsługę finansowo-księgową i rachunkowość prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Jakubów.

§14

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony
przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji.

§15

 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 4/2023
Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jakubowie

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)
 3. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej nadanego jej uchwałą nr XXIX/180/2021 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 marca 2021 rok

 §2

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jakubów, a terenem jej działania jest gmina Jakubów.

 §3

Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną Biblioteki, zasady organizacji pracy Biblioteki, zakres działania Biblioteki, zakresy czynności pracowników, nadzór nad działalnością biblioteczną.

§4

I. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

 1. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
 • wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i dzieci w Jakubowie,
 • filia w Wiśniewie.
 1. W Bibliotece występują następujące stanowiska pracy:
 • Dyrektor Biblioteki w Jakubowie,
 • Bibliotekarz w Bibliotece w Jakubowie,
 • Bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wiśniewie,
 • Inspektor Ochrony Danych. Zakres działania i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.
 1. Szczegółowe obowiązki Pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności.

§5

II. ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektor Biblioteki odpowiada za całokształt prowadzonych prac, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań statutowych Biblioteki oraz za sprawną organizację pracy i dyscyplinę pracy. Określa on zakresy obowiązków poszczególnych pracowników.
 3. Dyrektor nadzoruje realizację zadań powierzonych pracownikom.
 4. Dyrektor zatrudnia pracowników Biblioteki. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.
 5. Pracownicy Biblioteki są bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi i ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań objętych zakresem ich obowiązków.
 6. Stanowiska pracy związane z działalnością Biblioteki są tworzone lub likwidowane – w zależności od potrzeb – przez Dyrektora.
 7. W czasie nieobecności Dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie) jego obowiązki przejmuje pracownik przez Dyrektora upoważniony.
 8. Dyrektor Biblioteki podpisuje:
 • regulamin i inne dokumenty urzędowe,
 • korespondencję kierowaną do instytucji i urzędów oraz innych osób.
 1. Dyrektor sprawuje nadzór nad pracą Filii Bibliotecznej.
 2. Działalnością Filii Bibliotecznej kieruje i jest za nią odpowiedzialny pracownik w niej zatrudniony.
 3. Korespondencję wysyłaną z Filii Bibliotecznej podpisuje jej bibliotekarz.
 4. Filia Biblioteczna w trakcie wykonywania zadań jest zobowiązana do ścisłego współdziałania z Biblioteką oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.
 5. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy.

§ 6

III. ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

Do zadań Biblioteki i Filii należy:

 1. Obsługa mieszkańców gminy Jakubów w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych i kulturalnych.
 2. Gromadzenie księgozbioru i selekcja, systematyczny zakup nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 3. Opracowanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnienie katalogów bibliotecznych.
 4. Czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD).
 5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rejestrowanie wypożyczeń do domu i udostępnień na miejscu.
 6. Prowadzenie kartoteki czytelników.
 7. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 8. Prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom.
 9. Sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej.
 10. Popularyzacja książki i czytelnictwa, w tym organizacja różnych formy pracy z użytkownikami, działania w zakresie rozwoju i promocji czytelnictwa.
 11. Działalność kulturalna i edukacyjna.

§7

IV. ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA

Do zadań dyrektora należy:

 1. Opracowanie i realizacja planów i programów działalności podstawowej Biblioteki, finansowej i merytorycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i opinii na temat działalności Biblioteki.
 3. Prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek.
 4. Organizacja pracy Biblioteki.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
 6. Przydzielanie spraw i czynności pracownikom oraz nadzór i kontrola prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań przez pracowników Biblioteki i Filii.
 7. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego kadry pracowniczej.
 8. Wydawanie zarządzeń, decyzji wewnętrznych, regulaminów, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki.
 9. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 10. Współpraca z władzami gminy Jakubów.
 11. Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz.
 12. Gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz i innych dokumentów w zakresie działania Biblioteki.
 13. Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i wyposażeniem lokalu bibliotecznego.

§8

V. ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKARZY

Do zadań Bibliotekarzy należy:

 1. Działalność związana z gromadzeniem, opracowywaniem, selekcjonowaniem i ewidencjonowaniem księgozbiorów bibliotecznych.
 2. Działalność informacyjno-bibliograficzna.
 3. Działalność z zakresu udostępniania księgozbioru, rejestracji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.
 4. Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 6. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 7. Rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw.
 8. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawniania organizacji pracy.
 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. udział w szkoleniach, seminariach.
 10. Zapoznawanie się z aktualnymi, wprowadzanymi lub nowelizowanymi przepisami dotyczącymi zadań i spraw objętych zakresem obowiązków.
 11. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej na ternie gminy Jakubów.
 12. Dbałość o poszerzanie i wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców gminy Jakubów.
 13. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.
 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 15. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności pracowników.

§9

VI. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką Wójt Gminy Jakubów.
 2. W zakresie spraw merytorycznych nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej.
 3. Działalność Biblioteki może być poddana kontroli Komisji Rady Gminy.
Dostępność