Statut i Regulamin organizacyjny

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/180/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 22 marca 2021 roku

  

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE

  

I. Postanowienia ogólne.

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Jakubów w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713);
 4. niniejszego statutu;
 5. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą wraz z filią biblioteczną
  w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Siedzibą Biblioteki jest Jakubów, a terenem jej działania Gmina Jakubów.
 3. Biblioteka prowadzi jedną Filię Biblioteczną w miejscowości Wiśniew.
  Filia obsługuje mieszkańców okolicznych wsi.
 4. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.

§3

 1. Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, jest Gmina Jakubów.

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru gminnych instytucji

kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Jakubów pod nr 1.

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jakubów.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu i Miasta.

§4

 1. 1 .Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie” oraz pieczątki okrągłej z nazwą biblioteki do identyfikacji zbiorów.
 2. Biblioteka może używać logo w postaci znaku graficznego.

  II. Cele i zadania biblioteki.

§5

Podstawowymi celami Biblioteki są:

 1. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa.
 2. Wspomaganie systemu edukacji i wychowania.
 3. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki.

§6

Do zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
 4. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Jakubów.
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych
  i bibliograficznych).
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych.
 7. Doskonalenie metod i form działania poprzez dobór fachowej kadry i współpraca z innymi instytucjami kultury.
 8. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 9. Sprawowanie nadzoru nad filią biblioteczną.
 10. Organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych, sportowych i rekreacyjno-rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijaniu zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego.
 11. Prowadzenie działalności promocyjnej, w tym opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

§7

Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem czynności wymienionych
w § 13 ust. 3.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§8

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę
  na zewnątrz i odpowiada za realizację przez Bibliotekę jej zadań.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§9

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 §10

Gminna Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię książek dla dorosłych i dzieci.
Filia Biblioteczna prowadzi wypożyczalnię i posiada wydzielony księgozbiór podręczny.

§11

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Wójta Gminy.

§12

Biblioteka może prowadzić: filię biblioteczną, pracownie, kluby, sekcje, koła zainteresowań, chór, oddziały dla dzieci i dorosłych, inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§13

 1. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z:
  1. budżetu gminy,
  2. dochodów własnych,
  3. innych źródeł.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty za:
 1. usługi ksero, drukowanie, laminowanie,
 2. usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
 3. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 4. nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 5. uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
 6. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
 1. Obsługę finansowo-księgową i rachunkowość prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Jakubów.

§14

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony
przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji.

§15

 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 1/05
Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jakubowie

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r Nr 13, poz.74)

3. Ustawy z dnia 10 maja 1990r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz.721 z 1997r z późn. zm.)

6. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej nadanego jej uchwałą Nr XX/89 Rady Gminy w Jakubowie z dnia 31 maja 2000r.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jakubów, a terenem jej działania jest gmina Jakubów.

§ 3.

Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zwany dalej „Regulaminem” określa:

I. Organizację wewnętrzną Biblioteki

II. Zasady organizacji pracy Biblioteki

III. Zakres działania Biblioteki i jej Filii

IV. Zakresy czynności pracowników

V. Nadzór nad działalnością biblioteczną.

§ 4.

I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

1. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:

– wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i dzieci w Jakubowie,

– filia w Wiśniewie.

2. W Bibliotece występują następujące stanowiska pracy:

– dyrektor Biblioteki w Jakubowie – 1 etat

– bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wiśniewie – 0,58 etatu

3. Czas pracy pracownika zatrudnionego na pełnym etacie w bibliotece wynosi 40 godzin tygodniowo.

§ 5.

II. ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Działalnością Filii Bibliotecznej kieruje i jest za nią odpowiedzialny pracownik w niej zatrudniony.

3. Dyrektor Biblioteki podpisuje:

– regulamin i inne dokumenty urzędowe

– korespondencję kierowaną do instytucji i urzędów oraz innych osób.

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „GBP”.

4. Korespondencję wysyłaną z Filii Bibliotecznej podpisuje jej bibliotekarz.

5. Stanowiska pracy są tworzone lub likwidowane – w zależności od potrzeb – przez Dyrektora Biblioteki.

6. Dyrektor nadzoruje realizację zadań powierzonych pracownikom.

7. Filia Biblioteczna w trakcie wykonywania zadań jest zobowiązana do ścisłego współdziałania z Biblioteką oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

8. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy.

9. Dyrektor Biblioteki odpowiada za całokształt prowadzonych prac, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań statutowych Biblioteki oraz za sprawną organizację pracy i dyscyplinę pracy. Określa on zakresy obowiązków poszczególnych pracowników.

10. Do zadań dyrektora należy:

– opracowanie planów działania Biblioteki i Filii w Wiśniewie

– projektowanie kierunków gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym; prowadzenie i rozliczanie realizowanych zadań

– prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek

– kontrola pracy Filii

– udział w naradach i spotkaniach związanych z zakresem działania Bibliotek

– reprezentowanie Biblioteki na sesjach Rady Gminy

– gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz w zakresie działania Biblioteki

– przygotowanie propozycji wysokości rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki i jej Filii

– współpraca ze stowarzyszeniami bibliotekarzy

– współpraca z wydawcami, hurtownikami książek i księgarniami

– czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i wyposażeniem lokalu bibliotecznego

§ 6.

III. ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI I JEJ FILII W WIŚNIEWIE

1. Do zadań Biblioteki w Jakubowie należy:

– obsługa mieszkańców gminy Jakubów w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych i kulturalnych

– gromadzenie księgozbioru i selekcja, systematyczny zakup nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami i możliwościami

– opracowanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnienie katalogów bibliotecznych

– czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

– udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rejestrowanie wypożyczeń do domu i udostępnień na miejscu

– prowadzenie kartoteki czytelników

– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz współpraca z Gminnym Centrum Informacji

– popularyzacja książki i czytelnictwa

– prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

– wypożyczania międzybiblioteczne

– sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

Czas otwarcia biblioteki dla czytelników: poniedziałek-środa10-18, czwartek-piątek 8-16, sobota 9-13.

2. Do zadań Filii Bibliotecznej w Wiśniewie należy:

– obsługa mieszkańców okolicznych wsi w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych i kulturalnych

– gromadzenie i selekcja księgozbioru

– opracowywanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnianie katalogu

– czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

– udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie do domu oraz rejestracja tych wypożyczeń

– prowadzenie kartoteki czytelników

– wypożyczenia międzybiblioteczne

– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

– popularyzacja książki i czytelnictwa

– prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

– sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

– współpraca z Biblioteką w Jakubowie zgodnie z zakresem działalności bibliotecznej.

Czas otwarcia Filii dla czytelników: poniedziałek-piątek 10-15.

IV. ZADANIA (CZYNNOŚCI) BIBLIOTEKARZY

1. Gromadzenie i selekcja księgozbioru

2. Opracowywanie księgozbiorów bibliotecznych

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna i współpraca z Gminnym Centrum Informacji

4. Udostępnianie księgozbioru i rejestracja wypożyczeń

5. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy zawierają zakresy czynności.

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką i jej Filią sprawuje Wójt Gminy.

2. W zakresie spraw merytorycznych nadzór nad działalnością Biblioteki i Filii Bibliotecznej sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej.

3. Działalność Biblioteki i jej Filii może być poddana kontroli Komisji Rady Gminy.

Dostępność