Statut i Regulamin organizacyjny

                                                                                                                 Załącznik do Uchwały
                        Nr XXXVI/182/05

                        Rady Gminy Jakubów
                        z dnia 21 września 2005r.

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE

                                                      

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Jakubów w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej i działa na podstawie:

1.     ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2.    
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.159),


3.    
ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. z 2001r, Nr 13, poz.123 z późn. zm.),


4.    
niniejszego statutu.


§ 2.

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą wraz z filią biblioteczną w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.


 § 3.

Biblioteka jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.


 § 4.

Siedzibą Biblioteki jest Jakubów, a terenem jej działania gmina Jakubów.


§ 5

Biblioteka prowadzi jedną Filię Biblioteczną w miejscowości Wiśniew. Filia obsługuje mieszkańców okolicznych wsi.

§ 6.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jakubów.


§ 7.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu i Miasta.

§ 8.

Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie”
oraz pieczątki okrągłej z nazwą biblioteki do identyfikacji zbiorów.

 

II.  Cele i zadania biblioteki

§ 9.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 10.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1.     gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2.    
udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,


3.    
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,


4.    
popularyzacja książki i czytelnictwa,

5.     współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,


6.    
doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,


7.    
sprawowanie nadzoru nad filią biblioteczną


8.    
współdziałanie z Gminnym Centrum Informacji.

 

§ 11.

1.    
Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i  bezpłatne, z wyjątkiem czynności wymienionych 
        w § 17 ust. 3.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12.

1.     Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością,  reprezentuje Bibliotekę
        na zewnątrz i odpowiada za realizację przez Bibliotekę jej zadań.

2.     Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§ 13.

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

§ 14.

Gminna Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię książek dla dorosłych i dzieci. Filia Biblioteczna prowadzi wypożyczalnię i posiada wydzielony księgozbiór podręczny.

 

§ 15.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Wójta Gminy.

 § 16.

Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz realizacji polityki bibliotecznej.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 17.

1.    
Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


2.    
Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z :

  budżetu gminy

• dochodów własnych

  innych źródeł

3.     Biblioteka może pobierać opłaty za :

    - usługi xero, informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,

        - wypożyczanie materiałów audiowizualnych,

- nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,

- uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,

- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

4. Obsługę finansowo-księgową i rachunkowość, prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Jakubów.


§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji.


 § 19.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

                                              


                Załącznik do zarządzenia Nr 1/05
                Dyrektora Gminnej Biblioteki

                Publicznej w Jakubowie


             REGULAMIN ORGANIZACYJNY

        Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie

 

 § 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z  późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r Nr 13, poz.74)

3. Ustawy z dnia 10 maja 1990r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia  25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Nr 110, poz.721 z 1997r z późn. zm.)

6. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej nadanego jej uchwałą Nr XX/89 Rady Gminy w Jakubowie
z dnia 31 maja 2000r.


§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jakubów, a terenem jej działania jest gmina Jakubów.


§ 3.

Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zwany dalej „Regulaminem” określa:

I.    Organizację wewnętrzną Biblioteki

II.   Zasady organizacji pracy Biblioteki

III. Zakres działania Biblioteki i jej Filii

IV. Zakresy czynności pracowników

V.   Nadzór nad działalnością biblioteczną.  

§ 4.

I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

 

1. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:

- wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i dzieci w Jakubowie,

- filia w  Wiśniewie.

2. W Bibliotece występują następujące stanowiska pracy:

- dyrektor Biblioteki w Jakubowie  -  1 etat

- bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wiśniewie  -  0,58 etatu

3. Czas pracy pracownika zatrudnionego na pełnym etacie w bibliotece wynosi 40 godzin tygodniowo.


 § 5.

II. ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

1.     Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę
na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.


2.    
Działalnością Filii Bibliotecznej kieruje i jest za nią odpowiedzialny pracownik w niej zatrudniony.


3.    
Dyrektor Biblioteki podpisuje:

- regulamin i inne dokumenty urzędowe

- korespondencję kierowaną do instytucji i urzędów oraz innych osób.

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „GBP”.

4.  Korespondencję wysyłaną z Filii Bibliotecznej podpisuje jej bibliotekarz.

5.  Stanowiska pracy są tworzone lub likwidowane - w zależności od potrzeb - przez Dyrektora Biblioteki.

6.     Dyrektor nadzoruje realizację zadań powierzonych pracownikom.

7.    
Filia Biblioteczna w trakcie wykonywania zadań jest zobowiązana do ścisłego współdziałania
z Biblioteką oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.


8.    
Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy.


9.    
Dyrektor Biblioteki odpowiada za całokształt prowadzonych prac, a zwłaszcza za prawidłowe
i terminowe wykonywanie zadań statutowych Biblioteki oraz za sprawną organizację pracy i dyscyplinę pracy. Określa on zakresy obowiązków poszczególnych pracowników.


10.  
Do zadań dyrektora należy:


- opracowanie planów działania Biblioteki i Filii w Wiśniewie

- projektowanie kierunków gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym; prowadzenie i rozliczanie realizowanych zadań

- prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych dotyczących  funkcjonowania bibliotek

- kontrola pracy Filii


- udział w naradach i spotkaniach związanych z zakresem działania
Bibliotek

- reprezentowanie Biblioteki na sesjach Rady Gminy


- gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz w zakresie działania Biblioteki


- przygotowanie propozycji wysokości rocznej dotacji budżetowej  dla Biblioteki i jej Filii


- współpraca ze stowarzyszeniami bibliotekarzy


- współpraca z wydawcami, hurtownikami książek i księgarniami


- czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i wyposażeniem lokalu bibliotecznego

 

§ 6. 

III. ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI I JEJ FILII W  WIŚNIEWIE


1.    
Do zadań Biblioteki w Jakubowie należy:

- obsługa mieszkańców gminy Jakubów w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych
i kulturalnych

- gromadzenie księgozbioru i selekcja, systematyczny zakup nowości wydawniczych zgodnie
z potrzebami i możliwościami

- opracowanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnienie katalogów bibliotecznych

- czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rejestrowanie wypożyczeń do domu i udostępnień
na miejscu

- prowadzenie kartoteki czytelników

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz współpraca z Gminnym Centrum Informacji

- popularyzacja książki i czytelnictwa

- prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

- wypożyczania międzybiblioteczne

- sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

Czas otwarcia biblioteki dla czytelników: poniedziałek-piątek 10-18.

2.     Do zadań Filii Bibliotecznej w Wiśniewie należy:

- obsługa mieszkańców okolicznych wsi w zakresie zaspokajania ich potrzeb oświatowych
i kulturalnych

- gromadzenie i selekcja księgozbioru

- opracowywanie zbiorów bibliotecznych, bieżące uzupełnianie katalogu

- czuwanie nad prawidłowym porządkiem zbiorów (zgodnie z UKD)

- udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie do domu oraz rejestracja tych wypożyczeń

- prowadzenie kartoteki czytelników

- wypożyczenia międzybiblioteczne

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

- popularyzacja książki i czytelnictwa

- prenumerata czasopism i udostępnianie ich czytelnikom

- sporządzanie statystyki dziennej, miesięcznej, rocznej

- współpraca z Biblioteką w Jakubowie zgodnie z zakresem działalności bibliotecznej.

Czas otwarcia Filii dla czytelników: wtorek-czwartek 10-16, piątek 9-16.

 

IV. ZADANIA (CZYNNOŚCI) BIBLIOTEKARZY

1.     Gromadzenie i selekcja księgozbioru

2.     Opracowywanie księgozbiorów bibliotecznych

3.     Działalność informacyjno-bibliograficzna i współpraca z Gminnym Centrum Informacji

4.     Udostępnianie księgozbioru i rejestracja wypożyczeń

5.     Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy zawierają zakresy czynności.

 

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ

1.     Bezpośredni nadzór nad Biblioteką i jej Filią sprawuje Wójt Gminy.

2.     W zakresie spraw merytorycznych nadzór nad działalnością Biblioteki i Filii Bibliotecznej sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim wykonująca zadania Biblioteki Powiatowej.

3.     Działalność Biblioteki i jej Filii może być poddana kontroli Komisji Rady Gminy.

Comments